top of page

10. HR Fórum Konferencia - Zdieľanie vedomostí a budovanie kontaktov

Na našej nedávnej konferencii o ľudských zdrojoch sme mali to potešenie privítať rôznorodú skupinu odborníkov z tejto oblasti. Podujatie poskytlo účastníkom vynikajúcu platformu na rozšírenie ich vedomostí, podporu nových kontaktov a hlbšie preniknutie do rôznych aspektov ľudských zdrojov. Sme vďační za účasť každého hosťa a za možnosť zapojiť sa do zmysluplných diskusií a obohacujúcich prezentácií.



10. Pannon HR Fórum Konferencia

Prvá prednáška bola prezentácia pána JUDr. Juliána Lapšanského o pracovnom práve, ktorá priniesla nové informácie a poskytla jasné, využiteľné poznatky. Prednášajúci objasnil aktuálne právne požiadavky na pracovnú silu a vybavil účastníkov potrebnými nástrojmi na orientáciu sa v zložitom prostredí pracovnoprávnych predpisov. Táto prednáška sa ukázala ako mimoriadne cenný zdroj informácii pri zabezpečovaní súladu s predpismi a minimalizácii právnych rizík.



JUDr. Julián Lapšanský - Prednáška pracovného práva
JUDr. Julián Lapšanský - Prednáška pracovného práva


Nasledovala prednáška od ICM (International Candidate Mobility). Prednášajúcimi boli Viktor Göltl, CEO WHC Group a Stanko Pavaji, koordinátor a recruiter zo spoločnosti WHC Slovakia. Nábor medzinárodných pracovníkov môže byť zložitým procesom, avšak táto prezentácia objasnila výhody, ktoré s tým súvisia. Účastníci získali poznatky o tom, ako efektívne prijímať talentovaných pracovníkov z celého sveta a získali komplexný prehľad o potrebných procesoch a postupoch. Prezentácia rozšírila účastníkom perspektívy a umožnila im rozšíriť možnosti využívania zahraničných pracovníkov v ich organizácii.



Viktor Göltl - CEO WHC - International Candidate Mobility
Viktor Göltl - CEO WHC - International Candidate Mobility - Zamestnávanie cudzincov

Stanki Pavaji - WHC Slovakia - Zamestnávanie cudzincov
Stanki Pavaji - WHC Slovakia - Zamestnávanie cudzincov


Tretia prednáška sa uskutočnila na tému pracovnej psychológie, prednášajúcou bola PhDr. Aneta Vančová, PhD., MCC. Pútavý workshop o psychológii práce zaujal účastníkov zameraním na techniky zvládania stresu. Účastníci sa mohli dozvedieť o praktických stratégiách na riešenie stresu na pracovisku, čo podporilo zdravšie a produktívnejšie pracovné prostredie. Prednášajúcej vyjadrujeme vďaku za jej neoceniteľné vedomosti, ktoré nepochybne pozitívne ovplyvnia pohodu účastníkov a ich príslušných tímov.



PhDr. Aneta Vančová, PhD., MCC. - Psychologické prejavy stresu u zamestnancov
PhDr. Aneta Vančová, PhD., MCC. - Psychologické prejavy stresu u zamestnancov


Zaujímavá bola ďalšia prednáška od spoločnosti Amorsa Marketing. Mgr. Gábor Madari a Andrea Koczóová pripravili prednášku na tému marketing pri nábore.

Táto prezentácia zdôrazňujúca prienik HR a marketingu poskytla užitočné poznatky

o prepojení týchto dvoch oblastí. Účastníci získali reálne poznatky o využívaní marketingových techník na zlepšenie náborového úsilia. Prednáška podporila kreatívne myslenie a ukázala silu efektívnej komunikácie pri získavaní a udržiavaní najlepších talentov.



Andrea Koczóová, Mgr. Gábor Madari - Marketing a nábor - prezentácia od firmy Amorsa Marketing
Andrea Koczóová, Mgr. Gábor Madari - Marketing a nábor


Na záver si účastníci mohli vypočuť prezentáciu od regionálneho manažéra WHC Slovakia, Ing. Tomáša Kamenického, ktorý prezentoval výsledky trhového prieskumu zamerané na pracovný trh. Prezentácia o výskume trhu práce poskytla účastníkom aktuálne informácie o neustále sa vyvíjajúcom trhu práce. Účastníci získali komplexný prehľad a informovanosť o súčasnom prostredí, čo im umožní efektívnejšie prijímať rozhodnutia a realizovať účinné stratégie v oblasti ľudských zdrojov. Prezentácia zdôraznila význam udržiavania náskoku pred trhovými trendmi a prispôsobovania sa meniacej sa dynamike.



Ing. Tomáš Kamenický - Aké sú reálne očakávania kandidátov na pracovnom trhu v roku 2023?
Ing. Tomáš Kamenický - Aké sú reálne očakávania kandidátov na pracovnom trhu v roku 2023?


Radi by sme vyjadrili úprimnú vďaku všetkým účastníkom za to, že naša HR Fórum Konferencia bola mimoriadne úspešná. Vaša aktívna účasť, zdieľanie vedomostí a chuť učiť sa urobili toto podujatie skutočne nezabudnuteľným. Ako sa posúvame vpred, sme odhodlaní organizovať ďalšie pútavé podujatia, ktoré uspokoja vyvíjajúce sa potreby odborníkov v oblasti ľudských zdrojov.


Sledujte aktuálne informácie, pretože sa tešíme, že Vás budeme môcť privítať na našich budúcich podujatiach. Ešte raz Vám ďakujeme za Váš mimoriadne cenný prínos pre komunitu HR.


75 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page