top of page

2. Vytvorenie „zážitku“ v HR procesoch - zamestnanci

Zamestnávatelia sa príliš často pozerajú na zamestnancov iba vlastnými očami. Nenapadne ich, že by sa na nich mohli pozerať ľudskými očami alebo dokonca profesionálnymi očami trhu. Majte na pamäti koncepciu a poskytovanie skúseností ako takých, aj keď sú už zamestnanci zamestnaní.
Vstup


Nikdy nezabudnite na integráciu nových zamestnancov. Nech už majú akékoľvek skúsenosti, bez ohľadu na to, ako sú vhodné pre danú pozíciu, je dôležité si uvedomiť, že boli umiestnení do nového prostredia, kde na nich čakajú noví kolegovia, noví nadriadení, noví podriadení a veľa nových úloh. Sú nútení sa im veľmi rýchlo prispôsobiť, čo ich môže dokonca dostať do pasce prílišnej nutnosti vyhovieť požiadavkam.


Ak sa chcete vyhnúť takýmto a podobným problémom, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:


  • Zriaďte k svojmu novému personálu mentora, ktorý ho bude sprevádzať ťažkosťami prvých dní.

  • Zriaďte ho už pred prvým dňom vstupu do zamestnania, aby nový zamestnanec vedel, že sa môže kedykoľvek obrátiť na svojho mentora.

  • Odporúčame novému kolegovi, aby nám poskytol spätnú väzbu. Skúsme si hneď od začiatku vybudovať vzťah, v ktorom podporujeme úprimný a priamy prejav.

  • Snažíme sa začleniť návrhy a pripomienky prijaté po spätnej väzbe do pracovných procesov po ich dôkladnej analýze. Pamätajte, že nový kolega sa pozerá na vnútorné procesy vonkajším okom, čo môže byť veľmi užitočné!

Udržiavanie zamestnancov


Jednou z najväčších úloh HR je samozrejme nielen získať najlepších zamestnancov, ale aj ich udržať. Táto úloha je oveľa ťažšia, ako sa zdá.


Širokú škálu riešení tohto problému nájdeme v literatúre, na konferenciách, v HR diskusiách. Vo väčšine prípadov však stoja za to najzákladnejšie komunikačné a psychologické prístupy.


Pýtajme sa a počúvajme


Ak sa našich zamestnancov nikdy nepýtame, s akými problémami sa stretávajú, nikdy nedostaneme dostatočnú odpoveď. Vypočujte si ich, pretože sú to tí, ktorí vykonávajú najdôležitejšie úlohy. Bez ohľadu na to, ako veľmi veríme v tvrdú hierarchiu, musíme sa pýtať a počúvať, pretože bez nej zrazu zistíme, že na každom stretnutí spojenom s HR bojujeme s kolísavými číslami.


Realizujte nápady zamestnancov


Často sa stáva, že zamestnanec alebo skupina zamestnancov objaví nejaký problém vo výrobnom alebo v iných prevádzkových procesoch. V týchto prípadoch sa tiež stáva, že keď sa problém nahlási, prídu s hotovým nápadom, ako ho vyriešiť. Počúvajme ich! Týmto spôsobom môžeme nielen zlepšovať procesy, ale aj zvyšovať dôležitosť rovnocenného vykonávania prevádzkových prác zamestnancami. Takýto prístup môže byť kľúčovým bodom pri udržaní najlepšej pracovnej sily.


Nemusíme byť odmenení iba peniazmi


Každý je spokojný s finančnými výhodami, každý získa malý bonus, ak podá dobrý výkon a je to úplne v poriadku. Dobre však vieme, ako trh funguje. Čísla nie vždy vyjdú, takže nemôžeme mesiac čo mesiac neustále poskytovať peňažné bonusy. V takýchto prípadoch však stojí za to premyslieť si, čo môže byť pre najlepších zamestnancov dôležité, čo môžu potrebovať k peniazom navyše, aby zostali u nás.


  • pochvala

  • pozitívna spätná väzba

  • diskusia o nápadoch

  • osobná komunikácia medzi nadriadeným a podriadeným

  • teambuilding

Ako vidíme, všetky uvedené nástroje sú zadarmo. Každý líder by ich mal začleniť do svojich nástrojov pre vedenie. Budú ohromení viditeľnými zmenami, ktoré zamestnanci najlepšie ocenia.


Mgr. Gábor Madari

manažér marketingu


51 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page