top of page

Kurzarbeit na Slovensku

Updated: Dec 14, 2022

Návrh zákona vypracoval rezort práce nielen s cieľom zabezpečiť časti mzdy pre zamestnanca v čase, keď mu zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v dohodnutom rozsahu, ale aj s cieľom udržať pracovné miesta a konkurencieschopnosť zamestnávateľov.
„Zavedenie podpory v čase skrátenej práce tzv. Kurzarbeit pomôže v čase kríz, či už celoslovenských, sektorových alebo firemných udržať pracovné miesta a zvýši konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky,“ doplnil štátny tajomník Boris Ažaltovič. Zamestnávateľ tak udrží zamestnancov v pracovnom vzťahu a po skončení mimoriadnej udalosti nabehne na produkciu plynulo, čím ušetrí ďalšie zdroje a čas.


Systém a podmienky nároku na finančnú pomoc


Podmienkou poskytovania podpory v čase skrátenej práce je platenie poistného do fondu poistenia v nezamestnanosti zo strany zamestnávateľa za posledných 24 mesiacov. Peniaze budú následne zamestnávateľom vyplácať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ktorým ich na tento účel poskytne Sociálna poisťovňa.


Zamestnávateľ podá žiadosť na príslušný úrad práce alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny odkiaľ mu príde do 10 dní rozhodnutie. Výška pomoci bude v maximálnej výške 2-násobku denného vymeriavacieho základu. Napríklad pri priemernej mzde 1 100 eur za rok 2020 bude maximálny vymeriavací základ 2 200 €. Podpora od štátu bude teda vo výške 1 340 eur, čo tvorí 60 % mzdy, a zostávajúcich 20 % uhradí zamestnávateľ. Zamestnanec dostane 80 % svojej čistej mzdy. Návrh zákona zároveň zavádza plnú elektronizáciu podávania žiadostí o podporu v čase skrátenej práce, čo bude vyžadovať, aby zamestnávatelia disponovali kvalifikovaným elektronickým podpisom.


Návrh zákona bude predložený Národnej rade SR na prvé čítanie už na 25. schôdzi so začiatkom 16. marca. MPSVR SR predpokladá zavedenie stáleho „Kurzarbeitu“ začiatkom roka 2022 a dovtedy vynaloží všetko úsilie, aby bola podpora zo súčasného projektu „Prvá pomoc“ adresná, prístupná a zrozumiteľná pre každého, kto ju bude potrebovať.


Prevzaté zo stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.


32 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page