top of page

Zamestnávatelia už môžu žiadať o podporu v čase skrátenej práce

Od 1. apríla 2022 môžu zamestnávatelia v prípade krízovej situácie žiadať o finančnú podporu zo systému skrátenej práce. Ide o historicky prvý zákonný systém pomoci pre udržanie zamestnanosti a ochranu pracovných miest na Slovensku. Úrady / Ústredie práce už prijímajú prvé žiadosti.Prijímateľom žiadosti o podporu v čase skrátenej práce je príslušný úrad práce alebo ústredie práce v závislosti od vonkajšieho faktora. V prípade mimoriadnej situácie, výnimočného alebo núdzového stavu, či mimoriadnej okolnosti o žiadosti rozhoduje príslušný úrad práce podľa sídla zamestnávateľa. Ak je vonkajším faktorom okolnosť vyššej moci (napr. požiar), v tomto prípade sa žiadosť podáva na ústredie práce. Žiadosť o poskytnutie podpory je možné podať na príslušný úrad práce / ústredie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o podporu.


Viac si nájdete na stránku Ministerstva práce. Prevzaté zo stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page